Zhuzhou Xinshuo Advanced Materials Co., Ltd.

Hytaýda, açyk hyzmatdaşlyk, dünýädäki hyzmatlar

service

Goýmak

Adaty öwrüliş gurallarynyň umumy görnüşlerine gözenekler, pyçaklar, bölüji gurallar we ýörite gurallar girýär. ... Karbid salýan öwrüm gurallary dürli tereziler we kesiş profilleri üçin dürli ululykda bar.

service

Freze goýmak

Freze kesijiler, üweýiş amallaryny ýerine ýetirmek üçin, üweýji maşynlarda ýa-da işleýiş merkezlerinde ulanylýan gurallary kesýärler.

service

Buraw goýmak

Buraw bölekleri, hemişe diýen ýaly tegelek kesişýän deşikleri döretmek üçin materiallary aýyrmak üçin ulanylýan gurallardyr.

biz kim?

Önümlerimiziň 50% -i dünýä derejesindäki kesiş kompaniýalary üçin OEM taslamasy we 50% -i öz markamyz hökmünde ýerine ýetirýär. Önümlerimiz rus, Türkiýe, Europeewropa, ABŞ, Meksika, Wýetnam, Taýland, Hindistan, Malaýziýa we ş.m. ýaly dünýäniň çar künjegine satyldy.

Biz hakda

Zhuzhou Xinshuo Advanced Materials Co., Ltd.- CNC kesmek gurallary üçin başarnykly hyzmatdaşyňyz -Hytaýda ýasaldyBIZ BARADAZhuzhou Xinshuo Advanced Materials Co., Ltd.SIEESO CARBIDE, ZCCCT, Sandvik, Walter, Seco, Mitsubishi, Toshiba, Korloy we Teagutec ýaly meşhur kesiş gurallary markalaryny paýlaýjy hökmünde işe başlady.Birnäçe ýyllap ...

Gurluşyk

Täze zawodymyz, Hunan welaýatynyň Zhuzhou ýokary tehnologiýaly senagat zolagynda ýerleşýär. 11500 inedördül metr meýdany tutýar.

Gowy meýilnamalaşdyrmak

Iň oňat netijelere yzygiderli ymtylanda, Sieeso üýtgemegiň we oňa uýgunlaşmak ukybymyzyň has dinamik we üstünlikli gurama öwrüljekdigine düşünýär.

hyzmat etmek

Satuwdan soňky hyzmatlar we hyzmat ediş ulgamy.

Gözleg we gözleg ukyby

Sieeso özboluşlylygy, oýlap tapyşy we döredijilige baha berýän korporatiw medeniýeti saklaýar. Bu häsiýetleri aç-açanlyk, telekeçilik ruhuna hormat goýmak we hormatlamak arkaly terbiýeleýäris.

Baýrakly

Teklip edilen önümlerimiz we toplumlaýyn çözgütlerimiz, aşa özleşdirmegiň ýerine müşderileriň bar bolan ýerine ýetirişleri bilen işlemek bilen wagt synagyndan geçýär.

Hil

ISO9000 halkara hil ulgamy kepillendiriş bölüminden geçdi

Gowy hilÜÇÜNJI TARAPY GÖZEGÇILIGI kabul etmek

300

Taslama tamamlandy

100

Kubok gowşuryldy

801

xpert işçileri

Counter

Iň soňky habarlar